Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Læs vores To Do Liste før du bestiller:

To Do Liste Algebehandling.

To Do Liste Fliserens.

 

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Enhver leverance af produkter og/eller serviceydelser sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

1.2 Købers bemærkninger i bestillinger anses ikke som fravigelse af vores salgs- og leveringsbetingelsermedmindre AlgeKvit´s skriftligt har accepteret disse.

2. Kvittering/ordrebekræftelse

2.1 Aftale mellem AlgeKvit og Køber anses først for indgået, når AlgeKvit har fremsendt ordrebekræftelse. Eller personalet fra algekvit bekræfter din bestilling over tlf. Oplyser men forkert eller ingen e-mail ved bestilling får man ingen ordrebekræftelse men man er stadig bundet og underlagt disse salg og leveringsbetingelser. Dette gælder ligeledes hvis ordrebekræftelse ender i købers spamfilter. Får man ingen ordrebekræftelse tilsendt men ønsker en skal man selv rette henvendelse til AlgeKvit.

Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være AlgeKvit i hænde samme dag, som kvitteringen modtages af Køber.

2.2 Annullering eller ændring af en ordre kan herefter kun ske med AlgeKvit‘s skriftlige godkendelse. Alle ordre er bindende i minimum 6 måneder og kan derfor først annulleres tidligst 6 mdr. fra ordre dato. Dog har man 14 dages fortrydelsesret fra købsdatoen såfremt ordren ikke er udført iden de 14 dage.

2.3 Har du indgået en aftale om årlig behandling af dit tag eller fliser er skal denne aftale opsige seneste 1 Februar inden sæsonstart. Har du en aktiv bestillingen efter 1 Februar er denne uopsigelig og kan først uden omkostninger afbestilles efter denne ordre er udført i indeværende år. Ønsker du ikke denne behandling udført trods aftalen er uopsigelig vil du blive opkrævet det fulde beløb for opgaven.

3. Priser

3.1 Alle priser er inkl. moms.

3.2 Den endelige pris vil fremgå af AlgeKvits‘s kvittering, og prisen tillægges den til enhver tid gældende moms, afgifter, eventuelle fragt og andre gebyrer.

3.3 Priserne er alt inklusivt! ingen gebyre eller kørsel!

3.4 AlgeKvit forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

3.5 Vores aftale om årlig veligeholdelse giver en kontant rabat mellem 5-10% alt efter valgte ordning, Rabatten opnås først år 2 eller efter 2´th behandling. Dette skyldes af vi ellers skulle opkræve mellem 5-10% af første bestilling hvis aftalen annuleres før år 2 eller 2´th behandling.

3.6 Såfremt du ønsker at gøre brug af vores prisgaranti skal du skriftligt rette henvendelse til os før bestiling. Vores prisgaranti gælder kun såfremt der er tale om 100% samme vare, samme virkning, garanti, levering og betalings betingelser.

3.7 Alle bestillinger hos AlgeKvit pålægges et miljøgebyr på minimum 60 kr + moms ( 75 kr inkl. moms ) du kan her læse om vores miljøgebyr ved at trykke på linket: Link til miljøgebyr

4. Levering

4.1 Vi levere/udføre 90 % af alle ordre indenfor de første 3 mdr. Men i enkelte tilfælde går der over 6 måneder. Ordre der er over 6 måneder kan kunden annullere uden omkostninger. Bestillinger på Bornholm udføres 1 gang årligt, forhør altid personalet hvornår vi forventer at næste tur går til Bornholm.

4.2 AlgeKvit køre normalt kun i Danmark.

5. Betaling

5.1 Betaling sker kontant eller netto 8 dage, hvis ikke andet er aftalt. 

5.2 Betaler Køber ikke købesummen i rette tid, kan AlgeKvit fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 2 % per påbegyndt måned, samt et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker.

5.3 Køber er uberettiget til at tilbageholde hele eller del af købesummen, ved eventuelle og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

6. Ejendomsforbehold

6.1 AlgeKvit har ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

7. Levering

7.1 Leveringstider er angivet omtrentligt og er ikke bindende, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

7.2 AlgeKvit er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, hvis overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som AlgeKvit ikke er herre over, jf. i øvrigt punkt 10.

7.3 Leveringsstedet er det sted der er angivet i kvitteringen/ordrebekræftelsen.

7.4 Hvis Algekvit er ude ved køber og det viser sig at alger ikke er hovedproblemet forbeholder Algekvit sig ret til at ændre i ordren så køber får en tagrens/husvask/husrens/fliserens med et andet middel der kan løse købers problem. Algekvit kan derved ændre i købers ordre uden købers yderlig accept.

7.5 jf. i øvrigt punkt 7.4 aftales der at det skal være i overensstemmelse med det faktiske problem ved kunden, før Algekvit kan lave en sådan ændring i ordren. Disse salgs- og leveringsbetingelser er derfor en klar aftale mellem køber og Algekvit om at Algekvit må vudere om kunden har et helt andet behov end det forventede ved bestilling og derved ændre i ordren uden købers yderlig accept.

8. Følgeskader/Indirekte tab

8.1 AlgeKvit er ikke ansvarlig over for køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser.

8.2 Algekvit er ikke ansvarlig for følgeskader efter en algebehandling eller fliserens, det er udelukkende købers egen vudering om taget/fliserne tåler en algebehandling/fliserens, Algekvit kan derfor ikke stilles til ansvar for skader mod tag/fliser så som utætheder, overflade skader eller ligende.

9. Reklamationer/Garanti

9.1 Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til AlgeKvit uden ugrundet ophold. Der kan først reklameres over en algebehandling tidligst 9 mdr. fra udførelses datoen, og det er et krav at kunden har før og efterbilleder,før billeder må senest være taget 5 dage efter algebehandlingen er udført. Ved manglende før og efter billeder vil enhver reklamation blive afvist.

9.2 Fejl ved et produkt som følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke Køber bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.

9.2 Vores garanti på fliserens gælder kun såfremt man laver veligehold ( med en årlig skum ) af fliserne efter behov og minimum 1 gang årligt ved os, vores garanti på 20 år er en garanti mod alger og flisepest på fliserne. Husk altid at gemme fakturaer på algebehandling som er dit bevis på du har fået det gjort, vi gemmer nemlig kun fakturaer i 5 år.

9.3 Alle kunder får efter udførsel af bestillingen tilsendt denne pdf via mail og sms. Tryk her for at se PDF.

10. Force majeure

10.1 AlgeKvit er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for AlgeKvit ‘ rimelige kontrolmuligheder som følge af aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale.

11. Ansvarsfraskrivelse

11.1 De anvendte algebekæmpelsesmidler må ikke udledes direkte til åer og vandløb, idet dette kan skade vandmiljøet. Det er derfor vigtigt, at De senest ved bestillingen af vore ydelser har sikret Dem, at Deres tagrender leder spildevandet direkte til kloak og videre til rensningsanlæg.

De bekræfter ved Deres underskrift af hoslagte leveringsbetingelser, at Deres ejendom ikke udleder spildevand direkte til vandmiljøet, Men alene til kloak der er tilkoblet rensningsanlæg.

Såfremt der sker udledning til vandmiljøet uanset Deres underskrift på indeværende ordrebekræftelse, erkender De at ville holde AlgeKvit erstatningsfri for ethvert krav der måtte opstå mod AlgeKvit i denne anledning. Ligeledes erkender De at ville afholde alle omkostninger ved evt. bøde til AlgeKvit.

De kan få oplysninger om afledning af spildevand ved Deres kommune, eller De kan tjekke Deres BBR på www.ois.dk.

Er du usikker på hvor dit regnvand fra tagrenden løber hen, bør du vælge vores tilvalg ( Opsamling af væske fra algebehandling ( Mulig Tilvalg ) + 500.- )

12. Delvis ugyldighed

12.1 Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

13. Persondate / nyhedsbrev / nyheds sms

13.1 Ved bestilling hos algekvit.dk gemmer vi følgende persondato om dig, fulde navn, adresse, e-mail, telefon samt mobil nr. Disse data gemmes i en dansk database hos en af Danmarks største udbyder på markedet ( I123 ) Algekvit forbeholder sig ret til at vidergive & vidersælge disse oplysninger.

13.2 Algekvit.dk benytter sammen med andre firmaer en software hvor vi kan dele persondato om kunder i et lukket system, denne vidergivelse kan ske hvis man ikke betaler rettidigt, reklamere over en vare, eller på anden måde har en konflikt med Algekvit.dk

13.2 For at give alle kunder den beste service sender vi op til 12 gange årligt sms til alle vores kunder som opfølgning på vores arbejde, ligeledes sender vi nyhedsbrev ud til de kunder som har tilmeldt sig dette, dette nyhedsbrev kan indeholde reklame fra Algekvit, Algefri & Dansk-efterisolering da disse virksomheder har et og samme CVR. nr. 

14. Tvister

13.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af disse salgs og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved AlgeKvit Danmark værneting.

15. Billeder og dokumentation

Ved arbejdes påbegyndelse samt efter endt udførelse tages der før og efter billeder af, de steder, på eller omkring huset, hvor opgaverne udføres. Billederne bruges til at dokumentere, at vi har været hos jer og udført opgaven. Samtidig kan nogle billeder blive brugt på vores hjemmeside og i andet markedsføringsmateriale. Billederne vil ALDRIG blive vist sammen med navne, adresser, telefonnumre, priser eller andre personlige oplysninger. Vi tager kun billeder af de steder på huset hvor arbejdet udføres. Hvis du ikke ønsker, at billeder af dit hus skal optræde i vores markedsføring eller på hjemmesiden, bedes du orientere os via mail efter din bestilling.

Som kunde giver du samtykke til, at vi registrerer, opbevarer og benytter de oplyste informationer som e-mail, mobil nr. Navn, adresse til digital kommunikation.

 

AlgeKvit.dk - Springbjergvej 15 - 7183 Randbøl.